doctor picture missing

Dr. Chiţac Ticu Relu

Asistenta medicala primara este asigurata in serviciul nostru de catre cei trei medici de familie si de personalul sanitar in cabinete organizate in conformitate cu legislatia privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale. Medicul de familie acorda asistenta medicala pacientilor inscrisi pe listele proprii si asigura asistenta de urgenta oricarei persoane care are nevoie de aceste servicii.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu acte justificative: adeverinta de salariat din care reiese plata asigurarilor de sanatate si adeverinta sau carnetul de asigurat eliberate de Casa de Asigurari de Sanatate la care achita contributia asiguratul, pana la introducerea cardului electronic de asigurat.

Medicii de familie acorda asiguratilor medicatia necesara in regim compensat sau gratuit, bilete de trimitere in cabinetele de specialitate sau bilete de internare in spital, servicii profilactice, servicii de planning familial, control periodic inclusiv cu depistare TBC sau a bolilor venerice, activitate de prevenire a imbolnavirilor, supraveghere etapizata la sugarii 0-1 an si consiliere pe probleme de puericultura, consilire pre si post testare pentru HIV a gravidei, pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardio-vasculari, consiliere anti-drog, srvicii de urgenta, servicii medicale curative, asistenta medicala la domiciliu.

Medicul de familie presteaza si servicii medicale contra cost atunci cand acestea nu sunt decontate de casele de asigurari: pentru obtinerea permisului portarma, analize pentru angajare in munca, fisa medicala pentru conducere auto, control periodic pentru anumite meserii, certificate prenuptiale, servicii medicale la cerere (indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii), etc.

Programul de activitate al medicului de familie este de luni pana vineri, minimum 5 ore la cabinet si 2 ore de teren la domiciliul asiguratilor.

Reglementarile privind serviciile medicale oferite de catre medicul de familie aflat in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006, privind reforma in sanatate, Hotarârea de Guvern nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

Acordat asiguratilor inscrisi pe lista proprie

A. Servicii profilactice

 • Urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorie a copilului, de la externarea din maternitate pâna la 18 luni, prin examene de bilant;
 • Supravegherea gravidei si lehuzei: luarea in evidenta in primul trimestru; supravegherea, lunar, din luna a 3-a pâna in luna a 9-a; urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamâni; consilierea pre si post testare pentru HIV si lues a femeii gravide;
 • Control medical anual obligatoriu pentru copiii de la 2 la 18 ani – examen de bilant;
 • Control medical anual obligatoriu pentru asiguratii in vârsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
 • Servicii de planificare familiala;
 • Imunizari conform programului national de imunizari;
 • Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum si consilierea antidrog;
 • Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare;
 • Depistare bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis si confirmat de specialist;

B.Servicii medicale curative

 • Consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic) in caz de boala sau accident. Se acorda asiguratului pâna la 2 consultatii pe luna, cu exceptia urgentelor si a controalelor anuale si periodice, care nu se includ in acest numar
 • Manevre de mica chirurgie si tratament injectabil;
 • Prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;
 • Recomandare de investigatii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere;
 • Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie catre alte specialitati medicale fie in sistem ambulatoriu, fie la spital;
 • Luarea in evidenta a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat;
 • Asistenta medicala la domiciliu pentru cazurile prevazute de Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru;
 • Monitorizarea tratamentului si a evolutiei starii de sanatate a bolnavilor cronici;

C. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta

 • Asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale (anamneza, examen clinic si tratament), in limita competentei medicului de familie si a posibilitatilor tehnice medicale;
 • Trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare la spital;

Asiguratii beneficiaza de aceste servicii, indiferent de medicul defamilie pe lista caruia sunt inscrisi. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program, in centre de permanenta. Medicatia se asigura din trusa de urgente.

D. Activitati de suport

 • Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului

E. Activitati practice conform specialitatii si competentelor medicului de familie

PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE

Acordat persoanelor neasigurate

 • Servicii medicale pentru situatiile de urgenta (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare si tratament);
 •  Servicii de planificare familiala;

PACHET DE SERVICII MEDICALE

Acordat persoanelor care se asigura facultativ

 • Servicii medicale pentru situatiile de urgenta (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Depistare de boli cu potential endemo-epidemic (vezi pachetul minimal de servicii medicale);
 • Supravegherea gravidei (vezi pachetul de servicii medicale de baza);
 • Imunizari conform programului national de imunizari (vezi pachetul de servicii medicale de baza);

OBLIGATIILE MEDICULUI DE FAMILIE

 • Solicita asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie cât si in celelalte situatii prevazute de legislatia in vigoare, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
 • Respecta programul de lucru pe care il afiseaza la loc vizibil;
 • Afiseaza la loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;
 • Organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie pentru perioadele de absenta (concediu de odihna, de boala, etc);
 • Inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie, odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu (resedinta). Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii acestuia nu au alta optiune exprimata in scris, imediat dupa nasterea copilului;
 • Inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie, in localitatea de domiciliu (resedinta) sau la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;
 • Inscrie pe lista de asigurati copiii, la solicitarea parintilor, apartinatorilor legali sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate ori de primarie, precum si la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului;
 • Acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de câte ori se solicita, indiferent daca persoana are sau nu calitatea de asigurat;
 • Respecta criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate;
 • Elibereaza acte medicale;
 • Informeaza asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
 • Acorda asiguratiilor serviciile medicale incluse in pachetul de baza;
 • Acorda pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ;
 • Acorda persoanelor neasigurate serviciile medicale incluse in pachetul minimal;
 • Prescrie medicamente cu si fara contributie personala din partea asiguratului, in concordanta cu diagnosticul;
 • Recomanda efectuarea de investigatii paraclinice, pentru stabilirea diagnosticului;
 • Intocmeste bilet de trimitere catre medicul de specialitate din ambulatoriu sau catre spital in vederea internarii, atunci când este cazul;
 • Acorda servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;
 • Acorda servicii medicale in regim de urgenta femeii gravide;
 • Respecta dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist si a unitatii sanitare;
 • Respecta dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista;
 • Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • Acorda servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;