Informatii si programari: 0747.120.815

Centrul medical TRANSMED EXPERT va ofera urmatoarele servicii:

 • Control medical la angajare
 • Control medical periodic
 • Control medical de adaptare
 • Control medical la reluarea activitatii
 • Raportari specifice catre autoritatile competente din domeniu
 • Se pot efectua urmatoarele explorari: EKG computerizat, spirometrie, glicemie, audiometrie, testari psihologice, analize specifice de laborator
 • Supraveghere speciala a unor categorii de angajati (gravide, tineri, bolnavi cronici)
 • Consultanta legislativa: la aparitia unor modificari in legislatia de medicina muncii
 • Examenele medicale se pot efectua si la locul de munca al angajatilor, cu o programare prealabila
 • In functie de numarul de angajati, se pot oferi si alte facilitati: plata serviciilor sub forma de abonament si reduceri.

LEGISLATIE:

 • Legea 53/2003 privind Codul Muncii
 • Legea 319/2006 privind Sanatatea si Securitatea in Munca
 • HG 1425/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca
 • HG 1169/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • Legea 418/2004 privind statutul medicului de medicina muncii
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Serviciile medicale se ofera doar pe baza de programare.

Serviciile de medicina muncii sunt obligatorii.

Centrul Medical Transmed Expert va ofera posibilitatea supravegherii starii de sanatate a angajatilor in relatie cu determinantii profesionali specifici postului/locului de munca prin serviciul de medicina a muncii in conformitate cu:

1. Legea 319/2006 prevede in contiunare obligativitatea serviciilor de medicina muncii si «obligatia angajatorului de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca – art.6» si «supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii»- art.25 alin.(1) ) alte dispozitii :

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea  imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.
(2)  Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea  riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor,  eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea  acestor principii.

Art. 2.
Conventiile internationale si  contractele bilaterale incheiate de persoane juridice romane cu parteneri  straini, in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea si sanatatea în  munca.

CAPITOLUL II
Domeniu de  aplicare
Art. 3.
(1)  Prezenta lege  se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si  private.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor  lucratorilor.

Art. 4.
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in care particularitatile inerente ale anumitor activitati  specifice din serviciile publice, cum ar fi formele armate sau politia, precum  si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie civila, vin in contradictie cu prezenta lege.
(2) In cazurile prevazute  la alin. (1) trebuie sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de  principiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 5.
In sensul prezentei  legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

 • lucrator – persoana angajata de catre un angajator,  potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;
 • angajator – persoana fizica sau juridica ce se afla in  raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
 • alai participanti la procesul de munca – persoane aflate in  intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de  verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii,  persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in  regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de  pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca  incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

2. Codul Muncii

3. Hotarirea de Guvern nr. 1169/25.11.2011 publicata in Monitorul Oficial nr.873/12.12.2011 care prevede:

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.
3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: (11) Prin supraveghere speciala se intelege examenul medical profilactic efectuat de catre medicul de medicina muncii, in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru lucratorii care se incadreaza in urmatoarele categorii: persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice.
4. La articolul 8, dupa alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu urmatorul cuprins: (5) Examinarile medicale profilactice se efectueaza in baza fisei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata de catre angajator.
5. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
6. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat , alineatul (61), cu urmatorul cuprins: (61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat.
7. La articolul 22, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f) , cu urmatorul cuprins: f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevazute in anexa nr.1.
8. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 27 In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea in munca in randul lucratorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.
9. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 29(1) Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentatilor acestora din intreprindere si din comitetul de sanatate si securitate in munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii in munca.(2) Serviciul de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca.
10. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 37 (1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se pastreaza la structura de medicina muncii pe durata derularii contractului cu angajatorul. (2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator. (3) Dosarele medicale trebuie pastrate la structurile de medicina muncii cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, in cazul expunerii profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
11. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 38: Angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si fisele de aptitudine.
12. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 41: La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitatii respective.
13. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 42: Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii.

ATENTIE!
Serviciile de medicina muncii nu pot fi efectuate de medicul de familie, ci numai de un centru autorizat de medicina muncii (CENTRUL MEDICAL TRASNEMD EXPERT este un astfel de centru conform acreditarii si inregistrarii nr. 937861 din Registrul unic al cabinetelor medicale – Directia de Sanatate Publica a Municipiului Iasi).